Naidheachd

NewsMay 21 2007

“Jules on Jools”

Great news - Julie will be appearing as a special guest on the "Later with Jools Holland Show". It will be broadcast Friday 25th May. Julie will be performing one track from the new album "cuilidh" with Eamon, Duncan Chisholm and Tony Byrne. Tune in on Friday 25th to BBC 2 at 11.35pm to see it and check out the programme details here.
May 09 2007

“NAIDHEACHDAN 8mh dhen Chitein / NEWS May 8th”

Thathar air a bhith for thrang agus bha an turas aig Julie gus an clr r a chur air bhog air feadh Alba, Sasainn agus A Chuimrigh air leth soirbheachail.  Taing mhr dha na daoine laghach a thinig a-mach gus taic a thoirt do Julie agus dha na balaich a bha cmhla rithe.  Tha Julie air blog a sgrobhadh air an lrach myspace aice, leis an fhiosrachadh mun turas.

Tha Julie dreach air ais bho Chonemara ann an irinn, bho Fhéile Joe Einni far an robh i a seinn cmhla ri a deagh charaid, agus an seinneadair morbhaileach, Miri Nic a Ghobhainn.  Chaidh gnothaichean gu math an sin agus bha iad air an deagh choimhead s an didh le Michel O'Cuaig, ine agus an crr dhen teaghlach.

Tha samhradh trang a dol a bhith aig Julie am-bliadhna le cuirmean ann an Alba, Sasainn, irinn, An t-Suain, A Bhreatainn Bhig (An Fhring) agus An Danmhairc.  Ma tha mionaid agad a chrr, coimhead air duilleag nan cuirmean-ciil agus faic am bi iad a cluich faisg ortsa, agus cuimhnich gun urrainn dhut an clr r aig Julie cuilidh a cheannach bhon bhth an seo.

Well it's been a busy time and Julie's new album tour throughout Scotland, England and Wales was a great success. Thanks to all the kind people who came and supported Julie and the lads. Julie has posted a blog on her myspace site, with her own update from the tour. Julie is grateful to Visit Hebrides and the English Arts Council for their support of this tour.

Julie is just back from Conemara in Ireland, from the Joe Heaney Festival, where she was performing with good friend and amazing singer Mary Smith. They had a great time and were well looked after by Miche�l O'Cuaig, �ine and the rest of the family.

A busy summer ahead for Julie - with performances in Scotland, England, Ireland, Sweden, Brittany (France) and Denmark. If you have a minute, check out the tour page and see if they will be performing near you, and remember you can buy Julie's new album "cuilidh" from the store here.
Apr 06 2007

“Cuirmean ra airson 2007 / New Live Dates For 2007”

Tha Julie air a digh innse gu bheil i a dol a bhith a seinn grunn chuirmean eile ann an 2007 nam measg sin, a chuid as motha dhe na promh fhisean ciil agus cuideachd bidh i a cur taic ri Beth Nielsen Chapman anns an t-Samhain. Nach tid thu a choimhead air duilleag nan cuirmean-ciil airson barrachd fiosrachaidh fhaighinn.

Julie is delighted to announce a bunch of new live dates for 2007 - including most of the major music festivals and a support slot with Beth Neilsen Chapman in November. Head over to our tour section for all the details.
Apr 02 2007

“NAIDHEACHDAN 2mh dhen GHIBLEAN 2007 / NEWS APRIL 2nd”

 Tha an clr r "cuilidh" aig Julie a danamh for mhath, s gun e ri fhaighinn anns na bithean ach bho chionn seachdain:

- ireamh 15 ann an Amazon Bestsellers (de gach sersa ciil)
- ireamh 2 ann an earrann Folk/Cel na Cruinne aig Amazon
- Ann am promh dheich nan iTunes.

Julie's new album "cuilidh" is doing exceptionally well, having only been released a week ago:

- No 15 in Amazon Bestsellers (across all genres)
- No 2 in Folk/World section in Amazon
- In iTunes top 10

Bha Julie agus na balaich air an T.Bh. aig an deireidh-sheachdain - Julie was on Andrew Marr's morning show on Sunday. You can watch again here - Julie is the last thing on the show.

Bidh Julie air am program aig Mark Radcliff a-nochd, Travelling Folk air BBC Radio Alba Diardaoin agus air am program aig Andy Kershaw an t-seachain seo cuideachd. Julie will be in session on Mark Radcliffe (BBC Radio 2) tonight (Monday 2nd April) (http://www.bbc.co.uk/radio2/shows/radcliffe/) and Andy Kershaw (Radio 3) this week as well as Travelling Folk on BBC Radio Scotland on Thursday night.

AGUS bha "culidh" clar na seachdain ann an Eirinn an t-seachdain seo anns an Irish Times. "cuilidh" was also Irish Times Album Of The Week this week.
Mar 08 2007

“NAIDHEACHDAN 7mh dhen Mhrt / NEWS - March 7th”

S e deireadh-seachdain air leth trang a th air a bhith ann le consairtean ann an Glaschu agus ann an Uibhist a Tuath gus an clr r a chur air bhog. Chaidh a h-uile rud gu math agus bha sprs agus fealla-dh gu ler ann. Bu thoil le Julie agus Eamon taing a thoirt dhan h-uile duine a thinig a-mach gus taic a chur riutha! Feumar taing a thoirt dha na daoine a chuidich gus na consairtean a chur air digh tha tuilleadh s a chir agaibh ann, ach taing mhr dhuibh uile, gu h-raid do Rona agus do dhisdean. Rinn Julie & Eamon air Glaschu an uairsin far an robh iad a danamh clradh airson priseact le Magaidh NicAonghais air a bheil ran na Mna. S e priseact inntinneach a tha seo a tha a coimhead air buaidh nam boireannach ann an rain Ghidhlig. Bidh seo air a chraoladh nas fhaide air adhart air a bhliadhna. Am measg nam feadhainn eile a bha ann bha Miri Nic a Ghobhainn, Karen NicMhathain, Flraidh NicNill, Alyth NicCarmaig, Miri Mhoireasdan agus Kathleen NicAonghais.

Tha trr chuirmean eile a tighinn a-steach airson an t-samhraidh innsidh sinn dhuibh mun didhinn cho luath agus as urrainn dhuinn.

Cuideachd tha lintean-t r "cuilidh" a-nis anns a bhth! Nach coimhead thu orra, agus air na balaich chomasach a bhios gan danamh dhuinn aig Streak Clothing.

Barrachd ri thighinn ann an ine nach bi fada...


It's been a busy weekend of launch concerts in Glasgow and North Uist. A great time was had by all, and Julie and Eamon would like to thank all the folk who came out and supported them! Thanks are also due to all the people who helped set up the launches - too many to mention everyone, but our sincere thanks to you all, especially Rona and Uisdean. Julie & Eamon headed to Glasgow then, where they filmed for a project by Maggie McInnes called "Oran na Mna". This is an interesting idea which explores the concept of the role of women in Gaelic song, which will be broadcast later in the year. Also involved were the lovely Mary Smith, Karen Matheson, Flora MacNeil, Alyth MacCormack, Mairi Morrison and Kathleen MacInnes.

Lots of dates coming in for the summer - we'll keep you informed as soon as we get the go ahead to announce them.

Also - new "cuilidh" t-shirts have been added to the store! Check them out, and the talented lads who produce them for us at Streak Clothing.

More news soon...
Julie with the brilliant Québécois quartet 'Le Vent du Nord' perform “Noces Tragique”.

Gach sgeul, the new album, OUT NOW

Julie Fowlis performing Hè Gràdh Hò Gràdh’ on BBC's Transatlantic Sessions

Cuirmean-ciil

Tour Dates

25th Feb
PARIS, FRANCE
Grande salle Pierre Boulez, Philharmonie de Paris, 221, avenue Jean-Jaurs, 75019 Paris, France **SOLD OUT**

View further details